Kaplnka svätej Anny v Kostolnom Seku - 21.4.2012, roh ulice Svätej Anny