Filiálny kostol Božieho milosrdenstva v Kostolnom Seku - interiér